Силабуси (довідники)

1. ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУС) з вивчення навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ»

Галузь знань - 22 Охорона здоров’я

Спеціальність - 225 Медична психологія

Освітній ступінь - магістр

Курс навчання - 2-3

Форма навчання - денна

2. ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУС) з вивчення навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ»

Галузь знань - 22 Охорона здоров’я

Спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація

Освітній ступінь - магістр

Курс навчання - 2,3

Форма навчання - денна

3. ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУС) з вивчення навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ»

Галузь знань - 22 Охорона здоров'я

Спеціальність - 221 Стоматологія

Освітній ступінь - магістр

Курс навчання - 2

Форма навчання - денна

4. STUDENT GUIDE (SYLLABUS) of studying the discipline "Microbiology, Virology and Immunology"

Field of knowledge 22 Healthcare

Specialty 222 Medicine

Educational degree Master

Educational year II-III

Form of study Full time

5. STUDENT GUIDE (SYLLABUS) for studying the discipline Microbiology With Basics Of Immunology

Field of knowledge 22 Healthcare

Specialty 226 Pharmacy, industrial pharmacy

Educational degree Master

Educational year II

Form of study Full time

Med_psichol_magistr_syllabus_2021.pdf
Силабус_фармація_мікроб_виправ.pdf
Силабус_стоматологія_мікроб_затверджений_зміни.pdf
Syllabus_Medicine_2020.pdf
Syllabus_pharm_2021.pdf