Історія кафедри

Кафедра мікробіології та вірусології бере свої витоки з кафедри мікро­біології 2-го Київського державного медич­ного інституту і була організована в січні 1945 року у виділеному для неї приміщенні в теоретичному корпусі інституту по вул. Богомольця, 2. Обов’язки за­ві­ду­вача кафедри виконувала асистент І.І.Ри­бас.

РИБАС Ірина Іванівна - завідувач кафедри з 1945 по 1947 та з 1955 по 1964 рр.

У березні 1947 року вступив на посаду завідувача кафедри доктор медичних наук, професор Георгій Платонович Калина - непересічна особистість, талановитий учений-мікробіолог та епіде­міолог, яскравий представник мікробіологічної школи Росії та України. Він став засновником перших наукових досліджень із мікро­біоло­гії та санітарної мікробіології не тільки в Чернівецькому державному медич­ному інституті, а також в Україні. З приходом професора Г.П. Калини на кафедру мікробіології Буковинська школа мікробіологів заявила про своє існування не тільки в Україні, а на всій території Радянського Союзу. У цей період наукова робота виконувалась на актуальну проблему – мінливість та спад­ковість провідних властивостей мікроорга­ніз­мів кишкової групи.

КАЛИНА Георгій Платонович - завідувач кафедри з 1947 по 1955 рр.

У серпні 1955 року завідувач кафедри професор Г.П.Калина вибув у Москву, де був обраний за конкурсом на посаду завідувача відділу науково-дослідного інституту. На вакантну посаду завідувача кафедри за конкурсом обрана доцент І.І.Рибас.

З 1957 року паралельно з розробкою проблеми мін­ливості мікро­орга­нізмів на кафедрі була розпочата до­цен­том Г.А. Троян робота над докторською дисертацією на тему ”Стрептококова інфекція при ревматизмі (бакте­ріологічні та імунологічні дослідження)”, яка в червні 1963 року була успішно захищена дисертація. У травні 1964 року завідувач кафедри, доцент І.І.Рибас за власним бажанням була переведена на посаду доцента, а завідувачем кафедри була обрана за конкурсом доктор мед. наук Г.А.Троян.

ТРОЯН Галина Антонівна - завідувач кафедри з 1964 по 1970 рр.

Починаючи з 1965 року, кафедра працює над єдиною науковою проб­ле­мою “Вивчення антимікробної дії чет­вертинних амонієвих сполук та інших нових хіміо­те­ра­певтичних препаратів”. Вивчались різні сполуки четвертинного азоту, похідні фос­фонію, азо­ме­тинів, солі хинальдинію та інші. Результатами проведених досліджень було вивчення й упровадження в практику охорони здоров’я нового антимікробного препарату – декаметоксину, похідного четвертинних амонієвих сполук (Г.К.Палій, Г.А.Троян, К.І.Тищенко).

У 1970 році після тривалої хвороби померла заві­дувач кафедри – професор Г.А.Троян. Виконувачем обо­в’яз­ків завідувача кафедри став доцент Г.К.Палій.

ПАЛІЙ Гордій Кіндратович - завідувач кафедри з 1971 по 1976 рр.

Під керів­ництвом доцента, а пізніше професора Г.К.Палія, який очолю­вав кафедру з 1971 по 1976 роки, продовжив свій розвиток науковий напрямок створення нових препаратів для боротьби з патогенни­ми мікроорганізмами. У цей період співробіт­ни­ка­ми кафедри продовжувалось вивчення антимікробних влас­ти­востей синтетичних препаратів в експерименті й клініці, а та­кож продовжувались дослідження терапевтичної ефек­тивно­сті декаметоксину при санації носіїв дифтерійної палочки, декаметоксину й етонію при санації носіїв патогенного ста­філокока у хворих на ЛОР-хвороби, а також при лікуванні за­хворювань порожнини рота. Ефек­тив­ними виявилися дослід­ження антимікробної активності у четвертинних амонієвих сполук, серед яких удалось виявити перспек­тивні анти­мік­роб­ні препарати: додецоній (К.І.Ти­щен­ко) і препарат XXXV (І.П.Бурденюк). Продовжувалися до­слід­ження антимікробних препаратів се­ред нової групи фос­форорганічних сполук, азо­ме­тинів, солей хинальдинію та ін. (І.Й.Сидорчук).

У січні 1976 року ректором Чернівецького держав­ного медичного інсти­туту був призначений доктор медич­них наук за спеціальністю “вірусологія” В.К.Патратій, який за сумісництвом працював професором кафедри. У грудні 1976 року завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Г.К.Палій за конкурсом посів посаду завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького державного медич­ного інституту ім. М.І.Пирогова, доцент кафедри Ю.Л.Во­лянський був призначений тимчасово до конкурсу вико­нуючим обов’язки завідувача кафедри.

У 1977 році виконуючий обов’язки завідувача кафедри Ю.Л.Волянсь­кий перейшов на посаду завідувача кафедри мікробіології Новокузнецького дер­жав­ного ме­дич­ного інституту вдосконалення лікарів Сибіру та Дале­кого Сходу, а в травні 1977 року завідувачем кафедри за конкурсом був обраний доктор медичних наук, професор В.К.Патратій. У 1993 році В.К.Патратій повністю перейшов на посаду завідувача ка­федри, звільнившись від посади ректора інституту.

ПАТРАТІЙ Володимир Кузьмич - завідувач кафедри з 1977 по 2001 рр.

За керівництва професора Патратія В.К., який очолював кафедру з 1977 по 2001 рік, здійснено новий поштовх у пошуці та всебічному дослідженні нових синтетичних сполук, що мають ан­тимікробну актив­ність. У цей період значно розширилась географія колективів хіміків-синтетиків, із якими активно співпрацювала кафедра – це науковці Московського та Київського державних університетів, Ін­ституту фізіоло­гічно активних речовин АН СРСР, Інституту біоорганічної хімії АН УРСР, Інституту органічного синтезу АН Лат­війської РСР, Фізико-хімічного інституту АН СРСР, Інсти­туту органічної хімії АН СРСР та інших провідних наукових закладів у галузі органічного синтезу. Така співпраця дозво­ляла не лише збільшити кількість сполук, які тестувались на антимікробну активність (а їх у певні роки проходило більше 500), але і підняти методичний рівень досліджень, що прово­дились співробітниками кафедри.

На кафедрі досліджувались протибактеріальні (Патратій В.К., Проданчук М.Г., Бурденюк І.П., Дейнека С.Є.), проти­грибкові (Сінченко В.Г.) та противірусні (Патратій В.К., Проданчук М.Г.) властивості препаратів четвертинного амо­нію і фосфонію, модифікованих гетероциклічних сполук азо­лів: імідазолу, селеназолу, оксазолу, тіазолу; хінолінів, хінок­салінів, ацетонітрилів, пірролів, складних поліциклічних кон­денсованих систем, похідних фурану, кремнійорганічних спо­лук та багато інших.

Успішному вирішенню наукових проблем сприяв музей тестових мікроорганізмів кафедри, який кропітливо збирався і підтримувався при люб’язній допомозі мікробіо­логічних му­зеїв Інституту епідеміології й мікробіології ім. Н.Ф.Гамалеї АМН СРСР, Державного контрольного інституту ім. Л.А.Та­ра­се­вича, науково-дослідного відділу гли­боких мікозів Ленін­градського інституту удосконалення лікарів, Центрального науково-дослідного шкірно-венерологічного інституту, Все­со­юзної колекції мікроорганізмів та ін.

У вересні 2001 року за віком звільнений з посади завідувача кафедри В.К.Патратій і на цю посаду приз­начений доктор медичних наук С.Є.Дейнека.

ДЕЙНЕКА Святослав Євгенович - завідувач кафедри з 2001 р. по теперішній час

Зберігаючи основні напрямки досліджень, які були започатковані професорами Г.А.Троян і Г.К.Палієм, колек­тив кафедри, враховуючи рівень і характер підготовки лікарських кадрів, зосередив головну увагу на розробці наступних проблем:

1. Дослідження нових синтетичних сполук анти­мікробних препаратів у експерименті й клініці (у першу чергу, антибакте­ріа­ль­ної та антигрибкової активності но­вих четвертинних амонієвих та фосфонієвих сполук).

2. Вивчення й профілактика носійства стафілококів.

Крім того, велика увага на кафедрі надається пи­танням вивчення умовно патогенної мікрофлори в хірур­гічних хворих і при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ряд питань із розроблених тем мають практичне значення для народного господарства і практичної охорони здоров’я.

На кафедрі всього підготовлено 4 доктори і понад 30 кандидатів наук, опубліко­вано 10 монографій, понад 20 навчальних і навчально-методичних посібників, отри­мано понад 30 патентів на винаходи.